Regulamin

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi Produktami. Przed skorzystaniem z naszego sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://lova.care/ 

(„Sklep Internetowy”), prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z Regulaminem LOVA. Przed dokonaniem zakupu konieczna będzie Twoja zgoda na treść niniejszego Regulaminu.

1. O LOVA

Administratorem Sklepu Internetowego, który prowadzi sprzedaż Produktów za jego pośrednictwem jest Elementa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1/p. 40, 00-844 Warszawa, KRS: 0000919292, NIP: 5272970117, REGON: 38990526000000 (dalej jako: „LOVA”). Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w kwestiach związanych z Twoim zamówieniem lub naszymi Produktami, możesz skorzystać z poniższych danych kontaktowych: 

Adres korespondencyjny:

Elementa sp. z o.o. Warsaw Spire,
40. Piętro Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
Adres e-mail: [email protected]
Numer telefonu: +48 537 905 805

2. Postanowienia ogólne

2.1 O ile inaczej nie postanowiono na piśmie, w tym w formie elektronicznej, niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności LOVA, stanowi całą, wiążącą umowę pomiędzy Tobą a LOVA i stosuje się go do korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu Internetowego.

2.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: https://lova.care /regulamin. Obowiązująca wersja niniejszego Regulaminu zostanie Ci przesłana na adres e-mail, po złożeniu zamówienia, do wykorzystania w razie potrzeby w przyszłości.

2.3 Akceptując Regulamin oświadczasz, że jesteś pełnoletnia/pełnoletni i masz pełną zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, bądź masz zgodę opiekuna prawnego na jej zawarcie

2.4 LOVA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie w przypadku (i) istotnej zmiany w naszym modelu biznesowym albo zmiany okoliczności handlowych, (ii) zmiany sposobu, w jaki działamy, (iii) w odpowiedzi na zmiany przepisów prawa. LOVA zmieni niniejszy Regulamin wyłącznie, jeżeli powyższe przypadki będą wymagały zmiany Regulaminu. Wówczas, zostanie do Ciebie przesłana informacja o planowanych modyfikacjach na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. Jeżeli we wskazanym czasie nie sprzeciwisz się zmianom, wówczas wejdą one w życie w stosunku do Ciebie i Twojego korzystania ze Sklepu Internetowego.

3. Działanie Sklepu Internetowego i obsługa zamówień

 3.1 Sklep Internetowy LOVA umożliwia:

i) wyszukiwania i porównywania suplementów diety oferowanych przez LOVA (dalej jako „Produkty”);

ii) składanie zamówień i dokonywanie płatności za zamówione Produkty;

iii) umożliwienie kontaktu pomiędzy użytkownikami a LOVA, w tym składania reklamacji i prowadzenia obsługi klienta; dalej jako („Usługi”).

3.2 Będziesz mogła/mógł dokonać zakupów w naszym Sklepie Internetowym jako gość, bez procedury założenia konta użytkownika w Sklepie.

3.3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego: urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.

3.4 W celu prawidłowej realizacji zamówień przez LOVA, prosimy o przekazanie niezbędnych danych zgodnych z prawdą, aktualnych oraz precyzyjnych. W przypadku podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub nieprecyzyjnych danych, realizacja Twojego zamówienia może okazać się utrudniona.

3.5 Sklep funkcjonuje 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem okresów przerw technicznych związanych z modernizacją strony internetowej lub usprawnianiem jej funkcjonalności lub w przypadku problemów technicznych, które LOVA zobowiązuje się rozwiązać w jak najkrótszym czasie. O przerwie w działalności Sklepu Internetowego zostaniesz poinformowana/y poprzez komunikat wyświetlany na stronie głównej Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Tobą (np. e-mail lub portale mediów społecznościowych).

3.6 Zgodnie z Polityką Prywatności LOVA, możemy przesyłać Ci informacje handlowe oraz materiały reklamowe, (w szczególności na Twój adres e-mai) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego naszych Produktów albo usług oraz z zastrzeżeniem dodatkowej zgody, o ile będzie miała zastosowanie. Możesz cofnąć wspomnianą zgodę albo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla celów marketingowych w dowolnym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniej prośby na wskazany powyżej adres e-mail LOVA

3.7 Aby złożyć zamówienie, musisz dokonać wyboru Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem ich dostępności w naszym magazynie.

3.8 Aby dokonać wyboru Produktu, należy wybrać opcję „Dodaj do koszyka” (w ten sposób zostaniesz automatycznie przekierowana/y do płatności). Zakończenie procesu wyboru Produktów następuje poprzez przejście do koszyka zamówień i wybranie opcji „Zamawiam i płacę”.

3.9 Następnie zostaniesz poproszona/y o podanie danych identyfikacyjnych umożliwiających dostawę zamówienia i przeprocesowanie płatności, w szczególności takich jak: imię, nazwisko i adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najpóźniej w tym momencie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza zaznaczając opcję „przeczytałem/przeczytałam i akceptuję Regulamin”. Zaznaczenie ww. opcji jest konieczne, aby móc skutecznie złożyć zamówienie.

3.10 Aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk „Przejdź do wysyłki”. W kolejnym kroku będziesz miał/a możliwość wyboru sposobu dostawy spośród zaproponowanych przez nas. Na tym etapie będziesz również miał/a możliwość skorzystania z kodu rabatowego, jeżeli będzie miał on zastosowanie. Aby kontynuować, naciśnij przycisk „Przejdź do płatności”.

3.11 W kolejnym kroku poprosimy Cię o podanie danych karty płatniczej. Po ich uzupełnieniu, kliknij przycisk „Sprawdź zamówienie”.

3.12 Po sprawdzeniu danych i zamówienia, aby je ukończyć, kliknij przycisk „zamawiam i płacę”.

3.13 Podmiotem procesującym płatności jest PayPro SA (PayPro)  z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. LOVA może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Ciebie są niepełne lub nieprawdziwe bądź też gdy niemożliwe okaże się przeprocesowanie płatności. Poinformujemy Cię wówczas o przyczynach braku możliwości realizacji zamówienia i umożliwimy poprawę danych lub, jeżeli będzie to możliwe, zmianę opcji dokonania płatności.

3.14 Na dzień dzisiejszy nie prowadzimy wysyłki Produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia, jeżeli nie podasz nam adresu dostawy na terytorium Polski.

3.15 W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od nas realizacja Twojego zamówienia okaże się niemożliwa z powodu braków Produktu (przykładowo gdy na dany Produkt jednocześnie zamówienie złoży kilku Klientów lub nastąpi błąd serwera zmieniający stany magazynowe), niezwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i umożliwimy dokonanie zmiany zamówienia, odstąpienia od niego lub częściowej realizacji. Dokonamy również zwrotu płatności, z zakresie w jakim zamówienie jest niemożliwe do realizacji (jeżeli już dokonałaś/eś zapłaty).

3.16 Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłana przez LOVA wiadomość e-mail podany w zamówieniu lub w trakcie rejestracji. Każde zamówienie posiada swój indywidualny numer, wskazuje ilość zamówionych Produktów, ich cenę, formę płatności, sposób i koszt wysyłki.

3.17 Poprzez zgodę na treść Regulaminu wyrażasz także zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym (poprzez e-mail).

3.18 Czas odpowiedzi na zapytania wynosi do 10-ciu dni roboczych. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy oraz do rozwiązania umowy

4.1 Jako konsumentowi, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z LOVA w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną – przesłaną listem poleconym, bądź formę elektroniczną (patrz: dane kontaktowe powyżej). W celu wykonania prawa do odstąpienia, możesz, lecz nie musisz, skorzystać z następującego formularza, dostępnego również tutaj:

„Do: LOVA, Elementa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Adres kontaktowy: Plac Europejski 1, Warsaw Spire 40. Piętro, 00-844 Warszawa

Niniejszym informuję, że odstępuję od mojej umowy z LOVA z dnia: [•].

Imię i nazwisko: [•]

Adres: [•]

Data: [•]

Numer zamówienia lub paragonu: [•]

Numer rachunku bankowego [•]”

4.2 Wraz ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (rozumianego jako nadanie listu poleconego lub wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną podpisaną imieniem i nazwiskiem), powinnaś/powinieneś niezwłocznie dokonać zwrotu Produktu poprzez jego wysyłkę na następujący adres: LOVA, Elementa sp. z o.o. [Warsaw Spire, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa]. Rekomendowane jest odesłanie Produktów wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zwrotu, dostępnym tutaj. Niezałączenie Formularza Zwrotu może utrudnić, wydłużyć lub uniemożliwić sprawną realizację zwrotu środków na Twój rachunek bankowy.

4.3 Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie Produktu w formie nienoszącej śladów użytkowania i w nieotwartym opakowaniu. W przypadku gdy opakowanie Produktu zostało otwarte, odstąpienie od umowy nie będzie możliwe. Konsument akceptując postanowienia Regulaminu niniejszym potwierdza, że jest świadomy, iż nie będzie jej/mu przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni w przypadku, gdy opakowanie Produktu zostanie otwarte (podstawa prawna: art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta: przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu).

4.4 Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o ile opakowanie Produktu nie będzie otwarte, LOVA zwróci na Twój rachunek bankowy wszystkie otrzymane kwoty pieniężne wraz z kosztami przesyłki (za wyjątkiem kosztów dodatkowych, a wynikających z wybranego przez Ciebie innego niż najtańszy sposobu dostarczenia Produktu). Za koszty przesyłki rozumie się koszty przesyłki, jakie poniosłaś/eś w związku z zakupem Produktu, nie zaś z jego zwrotem – LOVA nie ponosi kosztów nadania przesyłki zwrotnej. Zwrot kosztów nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany Produkt.

4.5 LOVA jest uprawniona do powstrzymania się ze zwrotem kwot pieniężnych do czasu otrzymania zwracanego Produktu.

4.6 Dokonujesz zwrotu Produktu na własny koszt. Twoim obowiązkiem jest zabezpieczenie zwracanego Produktu przed uszkodzeniem w trakcie transportu.  Paczki wysyłane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą odbierane.

4.7 Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, w szczególności wynikłych z uszkodzenia Produktów lub korzystaniem z nich w nieodpowiedni sposób. Zawarcie umowy na odległość przyznaje Ci prawo do zbadania właściwości Produktów i ewentualnego odstąpienia od umowy, jednakże nie daje prawa do korzystania z Produktów w sposób nieograniczony. LOVA ma prawo żądać pokrycia szkód i kosztów w przypadku, gdy ustalimy, że korzystałaś/eś z Produktów   w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

4.8 Zwroty nieposiadające kompletnych danych umożliwiających ich realizacje nie będą rozpatrywane. Za kompletne informacje uważa się podanie w sposób czytelny następujących informacji: Twoje imię i nazwisko, numer zamówienia. Ponosisz odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w formularzu zwrotu.

4.9 Informacje o przyjęciu i postępach zwrotu są udzielane drogą mailową. Zwrot środków na rachunek Konsumenta jest potwierdzeniem przyjęcia zwrotu Produktu. O braku możliwości zrealizowania zwrotu – w uzasadnionych przypadkach (jak np. przekroczenie terminu lub Produkt ze śladami użytkowania), zostaniesz powiadomiona/y drogą mailową, a następnie odeślemy Ci Produkt na adres wskazany w zamówieniu będącym przedmiotem zwrotu. 

5. Procedura reklamacyjna 

5.1 Mamy obowiązek dostarczyć Ci rzeczy bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przyjęcia przez Ciebie Produktów lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia Produktu. Jesteś uprawniona/y do złożenia reklamacji Produktu, o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia odebrania zamówienia.

5.2 Jeżeli okaże się, że zakupione przez Ciebie Produkty mają wady, są niezgodne z opisem albo jesteś niezadowolona/y z naszych Produktów, bądź jeżeli napotkasz jakikolwiek problem z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, możesz złożyć reklamację na piśmie lub w formie elektronicznej poprzez skontaktowanie się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: [[email protected]]. Twoja reklamacja powinna zawierać opis napotkanych problemów, dokumentację zdjęciową (jeżeli dotyczy Produktów fizycznych) oraz preferowane rozwiązanie problemu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz braku wskazania żądania przez Ciebie, w pierwszej kolejności wymienimy Produkty na nieposiadające wad. Jeśli wymiana Produktów nie będzie możliwa, zwrócimy koszty Produktu wraz z kosztami przesyłki reklamowanego.

5.3 Nasza odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie albo, na Twój wniosek, e-mailem na adres, z jakiego przesłano reklamację lub na jakikolwiek inny adres wskazany przez Ciebie. Możemy poprosić Cię o przesłanie Produktu w celu jego zbadania albo, wedle naszego wyboru, rozpatrzeć Twoją reklamację na podstawie opisu stanu faktycznego i materiałów zdjęciowych.

5.4 Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, zaś w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez LOVA.

5.6 W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie zostanie wzięta pod uwagę albo w przypadku odpowiedzi negatywnej, odeślemy do Ciebie Produkt oraz udzielimy na piśmie informacji o przyczynie nieuznania reklamacji. 

6. Licencja

6.1 Przyjmujesz do wiadomości, że LOVA jest jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do oprogramowania oraz innych utworów udostępnionych poprzez Sklep Internetowy LOVA („Materiały Objęte Prawami Autorskimi”).

6.2 LOVA niniejszym udziela Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej, wolnej od opłat licencji, ważnej przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego, na korzystanie z Materiałów Objętych Prawami Autorskimi udostępnionych poprzez Sklep Internetowy LOVA dla celów niekomercyjnych i jedynie do wyświetlania zawartości Sklepu Internetowego LOVAw celu umożliwienia interakcji ze Sklepem Internetowym LOVA (w szczególności w celu umożliwienia Ci korzystania z Usług i skorzystania ze Sklepu Internetowego).

6.3 Nie jesteś uprawniona/y do: 

  • usiłowania dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiałach Objętych Prawami Autorskimi,
  • modyfikowania, dystrybuowania, stosowania inżynierii wstecznej, dzielenia się, powielania, kopiowania, udzielania dalszych licencji, dokonywania zmian ani w jakikolwiek inny sposób ingerowania w Materiały Objęte Prawami Autorskimi,
  • zamieszczania treści bezprawnych na stronie Sklepu Internetowego 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną albo bezskuteczną, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełni ważne, zaś bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem odzwierciedlającym Twoje oraz nasze intencje w możliwie najbliższym kontekście.

7.2 Minimalne wymogi techniczne. Minimalne wymogi techniczne do korzystania ze Sklepu Internetowego to: (i) połączenie z internetem; (ii) najbardziej aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek z umożliwioną obsługą cookies oraz Java Script: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari; (iii) ważny adres e-mail.

7.3 Prawo właściwe. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory albo konflikty, jakie mogą wyniknąć z lub w związku z niniejszym Regulaminem, strony będą rozstrzygać polubownie. Jako konsument zamieszkały w EOG, masz możliwość skorzystania z systemu Internetowego Rozstrzygania Sporów Komisji Europejskiej, dostępnego pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. W celu uzyskania dodatkowych informacji, możesz również odwiedzić stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że jesteś uprawniona/y do złożenia skargi do Miejskiego Rzecznika Konsumentów albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów, których dane można znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/pomoc.php.

7.4 Właściwość sądów. Wszelkie spory wynikłe z albo w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej.

7.5 Postanowienia różne. Niniejszy Regulamin stanowi pełne i wyłączne oświadczenie dotyczące wzajemnego porozumienia stron i ma pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi pisemnymi lub ustnymi uzgodnieniami odnoszącymi się do przedmiotu Regulaminu. W razie jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Regulaminem a innymi dodatkowymi postanowieniami, warunkami czy zasadami opublikowanymi przez LOVA niniejszy Regulamin jest wiążący, o ile nie wskazano inaczej. Językiem komunikacji pomiędzy Tobą a LOVA jest język polski.